Kategorie

ProducenciRegulamin prowadzenia abonamentów na monety kolekcjonerskie w roku 2016

1) Sklep numizmatyczny monety24.net prowadzi następujące rodzaje abonamentów na monety emitowane w roku 2016:

a) Abonament na monety srebrne 5, 10 i 20 zł z marżą 10% (wariant 1)
b) Abonament na monety srebrne 5, 10 i 20 zł z marżą 15% (wariant 2)
c) Abonament na monety srebrne 5, 10 i 20 zł bez marży (wariant 3)
d) Abonament na monety srebrne 5, 10, 20 i 50 zł w gradingu PR70 z marżą 25% i opłatą za grading (wariant 4)
e) Abonament na monety złote z marżą 10% (wariant 5)

2) Z tytułu prowadzenia abonamentu monety24.net (zwany dalej sklepem) pobiera od nabywającego abonament (zwanego dalej klientem) opłatę za prowadzenie abonamentu w wysokości określonej każdorazowo w sklepie internetowym przy opisie danego abonamentu (zwaną dalej opłatą manipulacyjną)

3) Z tytułu zakupu każdej monety klient zobowiązany jest wnieść opłatę równą cenie cenie emisyjnej powiększonej o marżę sklepu w następującej wysokości:
a) dla abonamentu w wariancie 1 - 10%
b) dla abonamentu w wariancie 2 - 15%
c) dla abonamentu w wariancie 3 - 0%
d) dla abonamentu w wariancie 4 - 25% + opłata za grading w wysokości 25 zł za każdą monetę
e) dla abonamentu w wariancie 5 - 10%

4) Przez cenę emisyjną rozumie się cenę ustaloną przez Narodowy Bank Polski (NBP)

5) Cena monety okolicznościowej 5 zł (bez gradingu) jest równa cenie emisyjnej.

6) Nabycie monety 5 zł jest transakcją wymiany pieniądza i nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług.

7) Wpłat z tytułu abonamentu należy dokonać na rachunek bankowy sklepu lub gotówką w przypadku odbioru osobistego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia drogą mailową. W przypadku zapłaty za monety z abonamentu nie jest możliwe dokonanie płatności kartą kredytową.

8) Monety mogą być odebrane osobiście w siedzibie sklepu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) lub wysłane Pocztą Polską lub firmą kurierską.

9) Jeżeli przekazanie klientowi monety (monet) odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej opłata, o której mowa w p. 3 zostaje powiększona o koszty wysyłki w wysokości 

10) Monety będą wysyłane do klienta w terminie do 5 dni roboczych po wyznaczonej przez NBP dacie odbioru monet pod warunkiem dokonania wpłaty kwoty, o której mowa w p. 3 regulaminu powiększonej o koszty przesyłki,

11) Sklep dołoży starań, żeby okres ten został skrócony do niezbędnego minimum. W przypadku monet w gradingu czas ten może się wydłużyć o około 14 dni kalendarzowych.

12) W przypadku nie dokonania przez klienta zapłaty kwoty, o której mowa w p. 3 i 5 sklep przesyła wezwanie do zapłaty a w przypadku braku wpłaty w terminie 10 dni roboczych uznaje się, że zrezygnował on z abonamentu.

13) W przypadku rezygnacji przez klienta z abonamentu w trakcie jego trwania opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.
Klient ma prawo zrezygnować z zakupu wybranych monet w ramach wykupionego abonamentu. Informacja o rezygnacji musi być przesłana na adres mailowy sklepu najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą emisji ogłoszonej przez NBP. Opłata za prowadzenie abonamentu nie podlega w takim wypadku zmniejszeniu.

14) Sklep zastrzega sobie prawo nie dostarczenia niektórych monet objętych abonamentem w przypadku:
- odmowy realizacji zamówienia lub części zamówienia przez NBP,
- odmowy realizacji zamówienia lub części zamówienia przez innego dystrybutora monet, z którym współpracuje sklep,
- wprowadzenia limitów na ilość sprzedawanych monet,
- zmiany zasad dystrybucji przez NBP,
- siły wyższej.

15) W przypadku nie zrealizowania części zamówienia z przyczyny o której mowa w punkcie wcześniejszym opłata manipulacyjna zostanie zredukowana o iloraz liczby niedostarczonych monet w stosunku do całkowitej liczby wyemitowanych monet i zwrócona na rachunek bankowy klienta w terminie do dwóch tygodni po emisji ostatniej monety w roku 2016.

16) Zakup jednego abonamentu uprawnia do nabycia jednej monety danego rodzaju. W przypadku, gdy kupujący jest zainteresowany kupnem większej liczby monet powinien wykupić odpowiednio większą liczbę abonamentów.

17) Z tytułu wykupienia abonamentu i dokonania zakupu pierwszej monety z abonamentu klient otrzymuje rabat na wszystkie artykuły sprzedawane w sklepie (akcesoria numizmatyczne i monety) w wysokości 3% (z wyłączeniem artykułów objętych w danym okresie ceną promocyjną oraz monet w abonamencie).

18) Rabat o którym mowa w p. 17 przyznawany jest niezwłocznie po dokonaniu wpłaty opłaty manipulacyjnej.